Obchodní podmínky

  • Zájemce o zpracování cenové příp. projektové technické nabídky zašle svůj požadavek
    včetně potřebné dokumentace, identifikační údajů nárokovatele, včetně IČ a DIČ.
  • Společbost INDUCTair® zpracuje technickou či cenovou nabídku a zašle zájemci s dalšími doplňujícími údaji.
  • V případě realizace zakázky zájemce zašle společnosti INDUCTair® závaznou objednávku se všemi náležitostni podle technické specifikace objednávky - viz „ke stažení“  
  • Společnost INDUCTair zpracuje objednávku do výrobního cyklu a potvrdí objednávku návrhem kupní smlouvy.
  • Zájemce potvrdí kupní smlouvu a zašle zpět společnosti INDUCTair®, která zahájí výrobu zakázky.
  • V termínu vychystá či dodá společnost INDUCTair® předmětné digestoře.
  • V dohodnutém termínu provede  společnost INDUCTiar® seřízení vzduchových dávek tzv. harmonizaci, vystaví protokol o provedeném měření, proškolí uživatele digestoří o jejich údržbě a čištění a potvrdí Záruční list. Teprve tím okamžikem běží záruční doba a garance řádného a úsporného  provozu dle požadovaných kriterií.
  • Bez provedené harmonizace nemůže být garantována řádná funkce systému odsávání ani nebude ani uznána případná reklamace, ani prodloužená záruční doba,přičemž běžná záruční doba 24 měsíců potom počíná běžet už ode dne předání digestoře odběrateli.