Výpočet větracích dávek

Na základě poptávky doplněné půdorysem kuchyňské technologie a údaji o příkonech varného zařízení Vám vypracujeme cenovou nabídku s návrhem rozměrů zákrytu nebo sestavy zákrytů a s návrhem snížené větrací dávky pro jednotlivé zákryty. V případě nahrazení zákrytů se vstřikovým vzduchem INDUCTair jakýmkoliv jiným typem zákrytu je nutno takto navržené větrací dávky zvýšit minimálně o 30%, aby zůstala zachována účinnost odsávání.

 

Určení vzduchových dávek podle druhu kuchyňských přístrojů

 
 

 

Poznámky k výpočtu:

Oboustranný (středový) akumulační zákryt se dvěmi, střední podtlakovou komorou oddělenými, akumulačními prostory pracuje jako dva nezávislé zákryty. Je vhodné vypočítat odsávané množství pro každou stranu zákrytu zvlášť a celkové množství určit jako dvojnásobek větší hodnoty.

Jednostranný (stěnový) akumulační zákryt, kde přístroje s převažující parní zátěží jsou soustředěny na jedné straně a přístroje s převažující tepelnou zátěží na straně druhé je nejvhodnější započítat do větrací dávky pro přístroje s převažující tepelnou zátěží ještě první sousední přístroj s převažující zátěží parní a další přístroje již započítávat s hodnotou, příslušející zátěži parní.

Při soustředění přístrojů, produkujících vysokou tepelnou zátěž, na jedné straně zákrytu, zatímco druhá strana je obsazena přístroji s malou zátěží – např. výdejními nebo ohřívacími může dojít k tomu, že zatímco jedna strana zákrytu nasává přes lapače tuku vzduch s nižší teplotou a malou koncentrací škodlivin, odsávací prvky na druhé straně nestačí mohutný teplý proud odvádět. Pokud není možno omezit průtočné množství přes málo vytížené odsávací prvky, je třeba zvýšit celkovou větrací dávku.