Účelnost a efektivnost ve spojení s energetickou úsporou

Porovnání účelové spotřeby el. proudu v některých typech kuchyňských provozů

Převzato z výsledků měření, provedených ve vybraných typech provozů ve Švýcarsku.

Větrací zařízení spotřebuje v průměru téměř čtvrtinu (23,2 %) celkové spotřeby el. energie kuchyňských provozů a je druhý největší "spotřebitel" po tepelné úpravě jídel. Vysoký podíl spotřeby el. energie větracím zařízením naznačuje, že volbou vhodného větrání se zvýšenou efektivností odsávání může být dosaženo značných úspor provozních nákladů.

 

Pořizovací náklady

Diagram pořizovacích nákladů má obecnou platnost a lze ho použít pro výběr investičně výhodného řešení. Přibližný průběh středních pořizovacích nákladů byl odvozen a extrapolován po vyhodnocení tří nabídek na větrání kuchyní ve Švýcarsku v letech 1989 až 1991. Vypsané nabídky obsahovaly obě varianty, a sice pro dvě kuchyně restaurační a pro jednu kuchyň dětské nemocnice. První varianta obsahovala vždy konvenční větrání s plným vzduchovým množstvím a varianta druhá větrací systém za použití EKO zákrytů INDUCTair® (zákryty se vstřikovým vzduchem) a s úředně povoleným zmenšením vzduchového množství o 30%. Je třeba přihlédnout k cenovým relacím, k vývoji cen a zdražování ve srovnávaných zemích, a k rozdílně vysokým možným redukcím vzduchového množství.

 

 

Celkové pořizovací náklady (PN)

Na větrání kuchyně včetně přívodního a odváděcího systému, vzduchových armatur, odsávacího ventilátoru, výměníku zpětného získávání tepla, koncových prvků včetně odsávacích zákrytů s příslušenstvím (jako tukovými filtry, vestavěným osvětlením, případnými komponentami vstřikového systému), včetně dopravy všech přístrojů, součástí zařízení a materiálu na stavbu, montáže, uvedení zařízení do provozu atp.

 

Příklady z diagramu Nesnížené odsávání
množství vzduchu
v m 3 /h
Snížené odsávání
množství vzduchu
v m 3 /h
Pořizovací náklady při použití
EKO zákrytů PN nebo ΔPN
Příklad 1 8000 5600 o ΔPN nižší
Příklad 2 4200 2940 PN zůstává přibližně stejné
Příklad 3 2800 1995 PN se výrazně sníží *

Poznámka * V případě 3 se jedná o malou kuchyni.Při použití zákrytů INDUCTair se sníženým množstvím odsávaného vzduchu je možnost realizace t. zv. "podtlakového odsávání" bez nutné instalace přívodního vzduchového systému, což značně zlevní celé větrací zařízení. Navíc odpadnou rozvody topné vody, regulační technika a elektrická instalace. Je ovšem nutné kontrolovatelné nasávání náhradního vduchu buď venkovního nebo ze sousedních prostorů a případně zajistit jeho filtraci a ohřev topnými tělesy.

 

 

 

INDUCTair®  = vysoká efektivnost = energetická úspornost = krátká návratnost

a) Při snížení větrací dávky o 25 % u indukčních digestoří spol. INDUCTair®, což může u středně velké restaurační kuchyně činit cca 2  000 m3/h, je pro ohřátí tohoto náhradního množství přiváděného vzduchu, v zimním období, při účinnosti ohřevu 80%, 200 dní otopné sezony, při rozdílu teplot 16°C cca 27 000 kWh energie, úspora provozních nákladů pro ohřev přiváděného vzduchu u ohřevu voda-plyne                          

cca 32 000,-Kč/rok, při el. ohřevu cca 72 000,-Kč/rok !!!

 

b) Zanedbatelná není ani nižší spotřeba el. energie pohonu ventilátorů -
např. 1 kWh na příkonu el. motoru hlavního odsávacího potrubí x 10 hod /den x 365dní /rok x 3 Kč/kWh  =            

 10 950,-Kč/rok !!!

Návratnost investice do indukční digestoře typu INDUCTair®  potom při rozdílu ceny neindukční / indukční digestoř 50 000,- Kč je jen v přímých nákladech

cca 14 měsíců !!!

Jen pouhým snížením větracích dávek pro kuchyně o cca 25 – 30 % docílíme návratnosti zvýšených investičních nákladů na vysoce účinné indukční dogestoře do

4 roků!!.

c) Zvýšení investičních nákladů při použití zákrytů s indukčním systémem je také částečně eliminováno ( v mnoha přépadech je toto limitní podmínka) menšími průřezy potrubí a hlavně menšími VZT jednotkami, což je výhodné a často jediné řešení při rekonstrukci starých a historických budov s

omezeným prostorem pro intalaci VZT.

 

(článek byl součástí přednášky na semináři „ Větrání kuchyní“, Praha 2016)