Hasící systémy a zákryty INDUCTair

Kuchyně je odedávna prostor se zvýšeným rizikem vzniku požáru. Pracuje se zde s vysokými teplotami, nezřídka s otevřeným ohněm a to v kombinaci s hořlavými produkty – tuky a oleji.

 

Například plotna el. sporáku dosahuje teploty až 800 °C,  střední teplota plamene u sporáku na zemní plyn je cca 2000 °C, teplota oleje, hořícího na pánvi při přípravě specialit asijské kuchyně – 1000 °C.

K tomu ještě vzduchotechnický systém nuceného větrání zabezpečí dostatečný přívod kyslíku ve větracím vzduchu. Odsávací systém pak může plameny „nasát“ přes lapače tuku do potrubí, kde se přes vrstvu dobře hořlavých usazenin šíří až k výfuku nad střechu.

 

V některých hotelích se setkáváme s tím, že objekt je vybaven sprinklery a ty jsou instalovány i do kuchyňských prostor. Toto nevhodné řešení pochází z doby, kdy požáry olejů a jedlých tuků byly řazeny do požární třídy B, což jsou požáry kapalin a látek přecházejících do kapalného stavu. Ano hořící olej je v kapalném stavu, ale teplota jeho vznícení je od 300 – 460°C .Tato extrémně vysoká teplota se samozřejmě daleko hůře zchladí a uhasí, přičemž neustále hrozí nebezpečí  opětného vzplanutí. Každá vodní kapka, která dopadne do tohoto hořícího tuku, zvětší  svůj objem až 1700 krát, takže vlastně dojde k explozi a hořící tuk se rozstříkne do prostoru kuchyně.

 

Evropa se touto problematikou začala zaobírat okolo roku 1999, kdy se testovaly doposud používané hasicí prostředky. Výsledky byly překvapující, jelikož většina doporučených způsobů hašení selhala a bylo jasné, že se musí zlepšit protipožární opatření. Proto byla zavedena třída požárů F pro požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky) ve fritézách a jiných kuchyňských zařízeních. Třídy požárů jsou definovány v evropské normě EN2/1992. Česká republika reagovala v souladu s Evropou a od května  2005 zařadila třídu požárů F do ČSN EN2 podle změny A1.

 

Od března letošního roku platí Česká národní norma EN 3-7 + A1, která je převzata z Evropské normy a kterou se mění používání hasicích přístrojů v kuchyních. Po špatných zkušenostech a úrazech, je zakázáno používat práškové a CO2 hasicí přístroje na hašení požárů třídy F, tedy hořících olejů a tuků.

 

Při bližším prozkoumání vzniku požárů v kuchyních bylo zjištěno, že nejčastější příčinou požáru je technická závada na fritéze, a dále také nedbalost personálu.

Příkladem může být požár památkově chráněné restaurace Zlatý kalich ve Stříbře. Vinou technické závady na fritéze začal hořet olej, požár se rozšířil přes digestoř do vzduchotechniky a následně se vznítila střecha. Vzniklá škoda na historicky cenné budově činila dva miliony korun.

K požáru ze stejné příčiny došlo i na letišti  Schiphol  v Amsterdamu v roce 2001. Příčinou požáru byla přetížená fritéza v restauraci Burger King. Po explozi vyšlehl z fritézy plamen, který začal větrací šachtou stoupat ke střeše. 20 minut po vypuknutí požáru se v jedné z kanceláří ve vyšších patrech spustil alarm. Desítky vozidel záchranné služby se rozjely k letišti. Všechny příjezdové cesty byla uzavřeny, zastaven byl i letecký provoz. Naštěstí nebyl nikdo zraněn ale  letiště utrpělo obrovské ztráty díky několikahodinové uzávěře.

 

Já sám jsem byl při měření v jedné hotelové kuchyni svědkem vznícení utěrky, ponechané v bízkosti plamene plynového sporáku.

Další častou příčinou vzniku požáru je právě nasátí plamenů při přípravě specialit asijské kuchyně a následné vzplanutí tuků zachycených lapači v zákrytu a usazených v odsávacím potrubí.

 

Pro snížení těchto rizik lze použít několik způsobů :

Instalace požárních klapek do odsávacího systému. Požární klapka má garantovanou dobu prohoření a kromě oddělení potrubím propojených požárních úseků dá impuls k vypnutí ventilátorů, plynových spotřebičů, případně i jiným protipožárním akcím. Toto řešení sice nesníží riziko vzniku požáru ale po určitou dobu brání jeho šíření vzduchotechnickým potrubím a proniknutí do sousedních požárních úseků.

 

Nebezpečí nasátí plamenů přes lapače tuku do podtlakové komory zákrytu a dále do potrubí je možno minimalizovat použitím plameny tlumících lapačů tuku firmy INDUCTair. Tyto lapače jsou dvouvrstvé, 1. vrstva ze svislých lamel zachytí plameny a zabrání jejich proniknutí ke druhé, filtrační vrstvě, kterou tvoří standardní tahokovový lapač tuku a dále do potrubí. Lapače jsou rozebiratelné kvůli snadnějšímu čištění, jak ukazuje obr. 1.

Obr. rozebiratelné, plameny tlumící lapače tuku INDUCTair

Žádná z těchto možností ovšem nezabrání vzniku a rozšíření požáru přímo v kuchyňských prostorách a jeho případnému rozšíření také jinými cestami než je vzduchotechnické potrubí.

K tomu je určen automatický hasící systém R 102.

Obr. zákryt, vybavený hasícím systémem

R-102 je v podstatě jednoduchý mechanický systém s teplotními čidly a speciálním hasivem. Čidla jsou umístěna přímo nad jednotlivými spotřebiči a jsou skryta v zákrytu v tzv „podtlakové komoře“ za lapači tuku.

Obr. – detail spouštěcího mechanizmu s teplotními čidly.

 

V případě požáru aktivují celý systém. Hasící kapalina hořící olej rychle  zchladí, smísí se s horkým tukem a vznikne hustá pěna. Ta vytvoří vrstvu, která zamezí přístupu kyslíku a zabrání opětovnému vzplanutí. Současně jsou spotřebiče odpojeny od energetických zdrojů. Vypne se i odsávání a do prostoru zákrytu a vzduchotechniky je vypuštěna stejná hasící látka, aby se zabránilo možnosti rozšíření požáru. Celý hasicí zásah trvá do 30 sekund a zajistí, že nedojde ke zničení varné technologie ani digestoří.

Hasivo je  vyvinuto specielně pro gastronomii, je zdravotně nezávadné, netoxické, šetrné k životnímu prostředí i k přístrojům a vybavení kuchyně. Jeho další velkou předností je velmi jednoduché odstranění následků zásahu, pouze za pomoci teplé vody a běžných úklidových prostředků. Design celého zařízení obstojí i v těch nejmodernějších kuchyních a nenarušuje vzhled ani v provozech, kde je kuchyně otevřená a je přímou součástí interiéru restaurace.

Rozvod hasiva v zákrytu je stejně jako teplotní čidla ukryt v podtlakové komoře, viditelné jsou pouze nerezové trubky ukončené tryskami, které jsou určeny k uhašení varných ploch kuchyňských přístrojů.

      

 

Obr. rozvod hasiva v zákrytu, určeného k hašení varných ploch kuchyňských přístrojů

 

V blízkosti zákrytů je pak umístěna ovládací skříňka s nádobou s hasivem.

 

Obr. vnitřní uspořádání skříňky s ovládacím systémem a nádobou s hasivem.

 

Systémem R 102 je možno vybavit zákryty INDUCTair po jejich montáži přímo v kuchyni. Nutné je znát přesné rozestavení varného zařízení pod zákryty kvůli určení velikosti, počtu a přesnému zaměření hasících trysek.

Nezbytné je také propojení s uzávěrem přívodu plynu a s ovládáním el. přívodů k vzduchotechnice a elektrickým varným přístrojům.

Instalace tohoto systému v kuchyni, případně v kombinaci s plameny tlumícími lapači tuku a požárními klapkami sníží dosud často podceňované riziko vzniku a rozšíření požáru v kuchyňských provozech na nejnižší možnou míru. Současně však nezbavuje personál povinnosti dodržovat ostatní protipožární a bezpečnostní předpisy a opatření a udržovat na pracovišti čistotu a pořádek.

 

 

Publikováno v Uncategorized.