INDUCTAIR x falzifikáty – ukázka, pokus o podvod falšováním INDUCTAIR

 Toto je skutečnost z roku 2016, místo a dodavatel plagiátů jsou vynechány z důvodu soudního sporu

ODBORNÉ  POSOUZENÍ  INSTALACE DIGESTOŘÍ    

                                                  

ŠKOLNÍ JÍDELNA …………………………

Pro:  ………………………………, projektant

Na základě vaší žádosti o nezávislé posouzení tehnického provedení instalace nových digestoří ve školní jídelně v …………………………….. jsme se dne 31.08.2016 seznámili na místě s dodanými výrobky a sdělujeme následující:

1) Uvedené  vyrobky, jejich technické provedení a instalace, jsou špatným pokusem o kopírování výrobků společnosti INDUCTAIR. Závěsy a trysky byly okopírovány zcela. Ostatní technická a řemeslná provedení jsou špatná, poplatná neznalosti principů takové výroby a správné funkce indukční digestoře,  poplatná šlendriánství a amaterismu  dodavatele.

2) U dodaných digestoří chybí předepsané označení výrobce, chybí výrobní štítek, chybí Prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb a pozdějších předpisů. Dokumenty  dodavatele el.motorků toto nenahrazují. Pochybnosti lze mít i k dokumentu o revizní zkoušce, vzhledem k použitým svítidlům, viz bod 9) !

3) Chybí protokol o měření indukční vzduchové dávky na tryskách a jejím nastavení vzhledem k vzduchovým parametrům na tukových filtrech jednotlivých digestoří, dle požadovaných parametrů! Toto je základní podmínka pro standard provedení a funkci indukční digestoře!

4) Množství vzduchu do trysek dle bodu 3) nelze nastavit pomocí regulace otáček ventilátoru!, předmětné digestoře  nejsou indukční! Je to jen nedefinovatelný pokus o dodávku dodatečného vzduchu do akumulačního prostoru digestoří postrádající smysl.

5) Zdvojené digestoře  jsou vybaveny pouze jedním  zdrojem indukčního vzduchu-ventilátorem, tudíž není možné zaregulovat každou digestoř zvlášť ( množství škodlivin  u 2ks digestoří nemusí být stejné!!).  Tím nemůže být opět splněn bod. 3)!!

6) Chybí výztuhy u přepážek jak na straně trysek , tak na straně lapačů tuku, z toho důvodu  se přepážky chvějí a způsobují nadměrný hluk, tzn. Že zde zřejmě bude porušen hygienický předpis o ochraně před hlukem!

7) Chybí  odtokové cesty pro kondenzát z lapačů tuku a možnost uzavíraní a vypouštění kondenzátu z podtlakových komor a sběrného žlábku. Digestoř č. 1 nemá  v ½ vypouštěcí cestu vůbec! Důsledek je, že nelze provádět jejich čištění.

8) Lapače tuků  lze  vyjmout pro čištění velmi obtížně,  nemají úchyty pro manipulaci, vrátit je zpět  řádně na místo  je obtížné, ne-li nemožné, nesedí v rámu a nedoléhají. Jsou nestabilní, vlivem nepevnosti rámu dochází k jeho kroucení, prohýbání a deformaci, z toho důvodu bude problém  je čistit v myčce. Pro personál v rámci čištění je vše nepřijatelné, navíc hrozí nebezpečí úrazu pořezáním o neupravené hrany plechů. Navíc jsou LT vybaveny rukávcovým pletivem,  které se  obtížně a špatně čistí.

9) Počet  LT je  nižší než je standard, tím jsou větší plochy mimo LT v akumulačním prostoru, a důsledkem toho bude docházet k větší kondenzaci škodlivin na těchto plochách, které budou stékat a tím nadměrně plnit sběrný žlábek. Otvory k vypouštění kanálku jsou amatérsky dodělané, neuzavíratelné, bude docházet ke skapávání kondenzátu na obsluhu pod digestoří.

10) Sklon přepážek není v úhlu požadovaném  pro indukční digestoře. Přepážky  na straně LT mají špatný sklon, nezajišťují správnou funkci digestoře a naopak, tuto funkci svým provedením mohou potlačovat! Dochází a zde již došlo k odkapu zkondenzovaných škodlivin z lapačů tuku a z povrchu LT či přepážky do prostoru přípravy pokrmů.

11) Chybí předepsané provedení osvětlení pro podmínky dané akumulačním prostorem digestoře. Zde je osvětlení  provedeno chybně, běžnými svítidly, nevhodnými pro umístění v akumulačním prostoru digestoří, s nízkou teplotní odolností, zřejmě s nízkým krytím ( min. předepsané krytí IP 54). Toto provedení nemůže projít revizní zkouškou! (hrozí padající kryt po krátkém provozu, což se už stalo a kryty jsou provizorně přidrátovány)?!?.  Navíc umístění světel omezuje čištění akumulačního prostoru.

12) Celkové řemeslné provedení je amatérské a neprofesionální.  Místo svarů jsou nýty a šrouby ve velkém množství, i na čelní straně?!? Lemy  plechových spojů na bocích digestoří jsou vnější, spoje jsou netěsné, na pohled nepřesné! Kondenzát usazený a stékající z horní plochy digestoře bude stékat po povrchu a kapat na hlavu obsluhy případně i do připravovaných pokrmů. Hrany plechů jsou i v místech, kde může dojít k poranění pořezáním obsluhy při čištění, neupraveny, došlo i  k poranění pořazáním nás i obsluhy.

Závěr: Uvedené výrobky nesplňují požadavky na indukční digestoře standardního provedení a chybí jim téměř vše, co je požadováno jako standard pro taková zařízení. Závady dle bodu 3), 8), 10) jsou neodstranitelné!

        Instalované digestoře jako takové indukčními digestořemi  NEJSOU!

V Praze 1.9.2016

 

 

 

Publikováno v Uncategorized.