Větrací zařízení kuchyňských provozů

Indukční odsávací zákryt se vstřikovým vzduchem jako účiná komponenta větrání kuchyní

(tento příspěvek je volným překladem článku pana Ing. Ivana Langera, který vyjšel německém odborném časopisu HLH /Heizung, Lüftung, Heztechnik)

Motto: „Nejlepší a nejlevnější způsob ochrany životního prostředí je energiii nenárokovat“

V popředí vývoje zákrytu bylo zvýšení efektivnosti odsávání, snížení spotřeby proudu a tepla, synergická a rationelní podpora přirozených fyzikálních jevů

• přirozené fyzikální děje jako stoupání teplého nebo vlhkého vzduchu nebudou rušeny, ale s mírou podporovány a tím k dosažení stabilisace stoupavých proudů

• Trvalá indukce teplých stoupavých proudů a účinek odváděných prvků se omezuje na oblasti s podstatně zvýšenou koncetrací škodlivin, zvyšuje kvalitativní rozdíl mezi vzduchem v prostoru a vzduchem odváděným.

• „Silné“ vstřikové proudy indukují stoupavé teplé proudy a kinetická energie vstřikového proudu dopraví celkový proud se zvýšným obsahem nebo koncentrací škodlivin do oblasti „slabého“ odsávacího prvku

• Indukcí vyvolaný celkový proud (pro danou vzdálenost dýzy – odsávací prvek) je určován množstvím vstřikového vzduchu a nesmí být v žádném případě větší, než je hltnost odsávacích prvků.

Zvýšená teplota nebo zvýšený obsah škodlivin v odváděném vzduchu zvětší nejen pracovní rozdíl ale případně i obsah celkovým proudem unášených tukových částic, umožní zmenšení větracího vzduchového proudu, snížení provozních nákladů na proud a teplo, zvýšení tepelné pohody v pracovním pásmu, stabilizaci spoupavých teplých proudů a integraci přípravy teplých jídel v prostoru jídelny přímo před hosty.

Ve Švýcarsku vyvinuté odsávací zákryty se vstříkovým vzduchem se používají jako komponenty v systémech větrání kuchyňských provozů. Odborné veřejnosti byly tyto zákryty za provozu a za vizualisace proudění vzduchu kouřem, představeny poprvé na výstavě HILSA v Curychu v roce 1990 a na výstavě AQUATHERTM Praha v roce 1993.
Na výstavě AQUATHERM 1996 v Praze obdržel zákryt se vstřikovým vzduchem čestné uznání jako nejlepší exponát v oboru.

Začátkem roku 1993 byl seriový indukční zákryt se vstřikovým vzduchem na ČVUT Praha za vedení prof. Ing. Drkala podroben měření efektivnosti odsávání vyhodnocením induktivních schopností.
Při konstatním množství odsávaného vzduchu, proměném množství vstřikového vzduchu a za vizualisace stoupavých proudů kouřem, bylo v nejlepším pokusu dosaženo indukčního poměru 1:49.
Výsledky měření potvrzují značné induk-tivní schopnosti sériového odsávacího zákrytu a současně i účinost odsávání.
Po vyhodnocení různých měření realizo-vaných zařízení se ukazuje, že u zákrytu s běžnou vzdáleností dýz od odsávacího prvku 850 mm bude 1m3/h vstřikového proudu obvykle idukovat 35 až 45 m3/h teplých stoupavých proudů.

V současnosti je používáno, hlavně ve Švýcarsku a v Čechách, více než
1200 odsávacích zákrytů INDUCTair ve více než 550 kuchyňských provozech.
Harmonizovaná interakce přívodních a odsávacích vzduchových proudů je užitá teorie pro interakci přívodních a odsávacích vzduchových proudů za modifikovaných okrajových podmínek a nalézá uplatnění v provozech s tepelnými ztrátami technologického zařízení ke zvýšení teploty vzduchu a za výskytu lokálních teplých stoupavých vzduchových proudů. Typickým příkladem jsou kuchyňské provozy.

Modifikované okrajové podmínky
• Omezení dosahu vystřikových proudů na 1500 mm je dáno rozměry používaných tukových odlučovačů
• Nasměrování vstřikových proudů na příslušmé odsávací prvky
• Přívodní/vstřikový vzduch způsobí v oblasti stoupavých tepelných nebo škodliviny obsahujících vzduchových proudů indukci a dopraví výsledný celkový proud včetně škodlivin kinetickou energií vstřikového proudu do neutrálního pásma nebo také do oblasti účinosti odsávacích prvků
• Celkový proud bude odsávaným proudem bezezbytkově převzat, nasát a odváděcím systémem odveden, přičemž hltnost odsávacích prvků nebude překročena.

Popis funkce indukčního zákrytu INDUCTair se vstřikovým vzduchem
Do zákrytu vestavěný jednostraně sací a dvoustraně výtlační radiální ventilátor 4 nasaje z okolí zákrytu malé množství vzduchu (2 až 3 % vzduchu odváděného). Tento vzduch je vyfukován jako primérní vzduch 6 v místech teplých stoupavých proudů, malými nastavitelnými aretovatelnými dýzami ve směru na příslušné odsávací prvky 2. Rychlá ztráta rychlosti přívodního vzduchového proudu je doprovázena značnou indukcí teplých stoupavých proudů a vznikem celkového proudu se zvýšeným obsahem škodlivin. Je vhodné, aby maximální indukce stoupavých proudů bylo dosaženo v pásmech (C,D,E a F) se zvýšenou teplotou vzduchového proudu. dokončení bezezbytkového převzetí přívodního proudu proudem odsávaným v neutrálním pásmu 3, je doprovázeno nárustem rychlosti pdsávaného proudu ve směru k odsávanému prvku 2.

Fáze 1
Primérní vstřikové na odsávací prvky nasměro-vané vzduchové proudy 6 indukují teplé stoupavé proudy A až H a vytvoří teplé celkové proudy 7.

Fáze 2
Kinetická energie primér-ních proudů 6 dopraví přívodní proudy 7 do neutrálního pásma 3, které od sebe dělí oblasti působnosti přívodních 7 a odsávacích proudů 2.

Fáze 3
Teplý přívodní proud 7 převezme v neutrálním pásmu 3 beze-zbytkově odsávaný proud 8, který bude následně nasát odsávacím prv-kem 2.
Po odloučení tukových částic z odsávaného proudu 8 je tento odveden odváděcím systémem 9.

Dosažení optimálního provozního stavu předpokládá, že „hltnost“ odsávacích prvků nebude přivedeným celkovým teplým proudem překročena.

Doporučení: vyvolaná indukce působí nejen na vzduch ale rovněž i na ve vzduchu se vznášejicí tukové částice. Aby nedocházelo k mimořádnému zanášení odváděcího systému tukovými sedimenty se doporučuje použít skutečně účiné tukové filtry nebo odlučovače.

Výhody menšího větracího proudu a stabilizace stoupavých teplých proudů
pro investory, uživatele, kuchyňský personál, projektanty vzduchotechniky
a gastronomie, architekty a zájmovou skupinu ochrany životního prostředí:

Ekonomie a ekologie

• nižší pořizovací náklady (menší a levnější kanály, ventilátory, výměníky zpětného získáváni tepla, armatury, menší náklady na montáž větrání.
• snížené provozní náklady na proud a teplo
• snížená spotřeba proudu a tepla a snížené zatížení životního prostředí

Hygiena a nemocnost

• zvýšená tepelná pohoda a hygiena v pracovním pásmu
• menší úrazovost následkem čistých podlah
• snížení četnosti onemocnění nachlazením

Ergonomie

• lokální a účiné odsávání výparů a stabilizace stoupavých proudů zabrání šíření aromatických vůní a pachů do jídelního prostoru
• umožní výhodnější a jednoduší přívod vzduchu do prostoru
• prostorové spojení teplé kuchyně a jídelny.
• zvýší návrhovou volnost architektů, projektantů gastronomie a větrání
• a umožní přípravu například japonských aromatických pokrmů přímo před hostem (gastronomický požitek)

Popsaný větrací systém a kuchyňská technologie, vyznačující se mimořádně malou tepelnou zátěží, umožnila minimální, avšak právě ještě postačující výměnu vzduchu v kuchyni.
Předpokladem pro velmi dobrou tepelnou pohodu a při plném otevření teplé kuchyně do prostoru jídelny bylo rovnoměrné rozdělení přívodního a odsávacího vzduchu a vzduchová clona v oblasti výdeje jídel.

Dodací podmínky a uvedení do provozu
Zákryty jsou dodávány na stavbu s předběžně nastavenými, aretovanými dýzami, včetně provizorního nastavení množství vstřikového vzduchu. Po vyregulování větracího systému, provede oprávněný dodavatel zákrytů kouřovou zkoušku, nastaví a aretuje dýzy a určí definitivní množství vstřikového vzduchu. V případech mimořádně vysoké tepelné zátěže bude definitivní nastavení provedeno až za provozu „teplé kuchyně“.

Publikováno v Uncategorized.